Shuffling Duck
See Related: |

Shuffling Duck

Everyday he's shuffling...