Shuffling Duck
January 5, 2012
See Related: |

Shuffling Duck

Everyday he's shuffling...